logo-stropkov

Vývoz komunálneho odpadu

Zber a zvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností spoločnosti. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stropkov a v obciach okresu Stropkov upravuje Všeobecné záväzné nariadenie 3/2016.  Komunálne odpady sú odpady z domácnosti,ktoré vznikajú na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov. Naše stredisko zabezpečuje komplexné nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta Stropkov a okolitých obcí okresu Stropkov. Zber prebieha formou 110 l tzv. KUKA nádob s frekvenciou vývozu dvakrát týždenne,formou 1100 l kontajnerov s frekvenciou vývozu dvakrát týždenne, u právnických osôb prebieha zber komunálneho odpadu jedenkrát týždenne. Zmesový komunálny odpad je následne zneškodňovaní na skládke odpadov.  V roku 2016 odvoz komunálneho odpadu z mesta Stropkov na skládku pre nie nebezpečný odpad Stropkov - Chotča činil 4 554,232 t.

 

Vedúci strediska komunálneho odpadu:

Ing. Dušan Lukáč - tel.č. 0915 846 143

 

Vedúci skládky TKO:

Anton Šteger - tel.č.  0917 874 299

K stiahnutiu

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist