logo-stropkov

Verejná zeleň

Údržba zelene je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej životných podmienok. Je to činnosť smerujúca k zachovaniu zdravého životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a optimálnych podmienok života obyvateľov mesta Stropkov. Nedeliteľnou súčasťou verejnej zelene sú detské zariadenia - pieskoviska, lavičky pre voľno časové aktivity obyvateľov. V roku 2013 sme zabezpečovali údržbu verejne prístupnej zelene vo vlastníctve mesta vo výmere 26 ha. Zamerali sme sa hlavne na:

  • kosenie a údržba na 26 ha pozemku, kvetinové záhony pri MsÚ, námestie SNP, údržba stromov, kosenie a činnosti s tým spojené, prevádzkovanie skladu na bio odpad zo zelene
  • polievanie, výsadba a prihnojovanie, strihanie a oprava živých plotov, údržba skaliek a ostatných podobných záhonov, chemická ochrana kvetov
  • jarná a jesenná výsadba kvetov a okrasných stromov
  • na Námestí SNP bolo vysadených celkom 3200 ks kvetov
  • na záhony pri MsÚ a v parku vlastná produkcia vysadené celkom 350 ks kvetov
  • okrasné stromčeky a kry z vlastnej produkcie vysadené spolu 37 ks

 

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist